Tăng cường công tác phòng chống dịch tại địa phương