Quyết định sử dụng tài sản của một số đơn vị làm nơi cách ly tập trung