Kế hoạch Hành động của Bộ VHTTDL thực hiện Nghị quyết về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn