Hướng dẫn tăng cường phòng chống dịch COVID -19 trên lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch