– CÁC VĂN BẢN VỀ CƠ SỞ LƯU TRÚ

– Sửa đổi thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lưu trú – Trích trong phần Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 2942/QĐ-BVHTTDLngày 14 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  1. doc (248.50  KB)

 

 

– Thông tư số 47/2010/TT-BTC – Thông tư số 47/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch và phí thẩm định cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

Thong tu 47-BTC.doc (51.50  KB) 

 

 

 

– Quyết định 217/QĐ-TCDL – Quyết định của Tổng cục trưởng TCDL ngày 15/6/2009 về việc ban hành hướng dẫn áp dụng Tiêu chuẩn quốc gia về phân loại, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch.

  1. doc (34.00  KB)

 

 

– Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL – Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch.

Thong tu88_KS.doc (267.50  KB)

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *