HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 15 THỰC HIỆN PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA” GIAI ĐOẠN 2000 – 2015

Sáng 19/8/2016, UBND tỉnh tổ chức hội nghị Tổng kết 15 thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) giai đoạn 2000 – 2015. Đến dự có ông Vũ Chí Giang, Phó Chủ tịch tỉnh, Trưởng BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh Vĩnh Phúc; ông Vũ Đức Hải, Phó Chánh Văn phòng thường trực BCĐ Trung ương Phong trào TDĐKXDĐSVH; các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành, thị, xã, phường, thị trấn trong tỉnh; các đồng chí là trưởng, phó các phòng quản lý nhà nước, trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị được tổ chức nhằm nắm bắt tình hình thực tiễn việc triển khai và kết quả đạt được sau 15 năm thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH.  Đánh giá việc thực hiện văn bản chỉ đạo, công tác tổ chức tại cơ sở, đề xuất những giải pháp có tính cấp thiết, lâu dài nhằm từng bước nâng cao chất lượng phong trào. Động viên, khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể đã có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện phong trào.

Sau 15 năm thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH giai đoạn 2000 – 2015, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, sự nỗ lực phấn đấu của cộng đồng nhân dân các dân tộc trong tỉnh và cộng đồng các doanh nghiệp, Vĩnh Phúc đã đạt được những kết quả quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Năm 2005, có 194.544/248.230 gia đình đạt văn hoá, năm 2010 có 199.126/240.490 gia đình đạt văn hoá, năm 2015 có 243.419/277.104 gia đình đạt văn hoá; phong trào xây dựng cơ quan đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá được chú trọng và nâng cao về chất lượng. Năm 2005, toàn tỉnh có 404/526 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá, năm 2015 có 706/896 cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá. Cuộc vận động ” TDĐKXDĐSVH ở khu dân cư” đã khơi dậy và phát huy tinh thần đoàn kết ở các cộng đồng dân cư, giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa. Trong 15 qua, MTTQ các cấp đã phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giúp nhau tiền vốn được hơn 187,4 tỷ đồng; vận động nhân dân giúp đỡ người nghèo bằng tư liệu sản xuất trị giá hơn 48,3 tỷ đồng và hơn 2.098.811 ngày công cải tạo kênh mương, làm đường giao thông, vận động nhân dân hiến đất để xây dựng công trình văn hoá, đường giao thông…

Ngoài ra, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội đạt được nhiều kết quả đáng kể. Việc cưới được đơn giản hoá về thủ tục, đa số tổ chức trong 1 ngày, không mời khách tràn lan, không mời hút thuốc lá, không ăn lại mặt, nghi lễ đơn giản, tiết kiệm… Năm 2015, có 9.176/9.375 đám cưới thực hiện tốt, đạt 97,87%. Các hủ tục lạc hậu trong việc tang cơ bản đã được loại bỏ, nhiều địa phương đã vận động hoả táng cho người qua đời, một số địa phương có chính sách hỗ trợ tiền cho các gia đình có người thân qua đời thực hiện hỏa táng như: huyện Vĩnh Tường, Bình Xuyên, thị xã Phúc Yên. Năm 2015, toàn tỉnh có 1.120 người chết được hoả táng… Việc xây dựng thiết chế văn hoá cơ sở cũng được quan tâm, đến nay 8/9 huyện, thành, thị đã xây dựng được Trung tâm văn hoá – thể thao cấp huyện, 137 xã đã xây dựng được 134 NVH, đạt 97,81% , trong đó có 114 NVH xây mới, 20 NVH tận dụng.

Bên cạnh những kết quả nói trên, quá trình triển khai thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Phong trào phát triển bề rộng nhưng chưa đi đôi với chiều sâu, chất lượng chưa tương xứng với số lượng; tác động của phong trào trong thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và xây dựng con người về tư tưởng, đạo đức, lối sống chưa thực sự có sức thuyết phục; hiệu quả của Ban chỉ đạo ở một số nơi chưa cao: thực hiện chế độ báo cáo, thống kê chưa nghiêm túc, nhiều khó khăn vướng mắc đặt ra trong quá trình triển khai thực hiện phong trào chưa được giải quyết kịp thời; sự phối hợp giữa các ngành, đoàn thể chưa thật chặt chẽ nên chưa phát huy đầy đủ sức mạnh tổng hợp của phong trào chung vào phong trào cụ thể, có lúc, có nơi còn thiếu thống nhất trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn phong trào ở cơ sở.

Tại hội nghị này, Ban tổ chức cũng đã đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ, tích cực tham gia đóng góp vào Dự thảo Báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Phong trào, gắn với thực tiễn của các ngành, đoàn thể và địa phương nhằm đánh giá về những kết quả, thành tựu đạt được; thông tin những mô hình, điển hình tiên tiến, những cách làm hay, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực ở các ngành, đoàn thể và địa phương trong 15 năm qua.

Đồng chí Vũ Chí Giang phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tổng kết hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang, Trưởng Ban Chỉ đạo phong tràoTDĐKXDĐSVH giai đoạn 2000 – 2015 cho biết song song với phát triển kinh tế thì 15 năm qua tỉnh ta đã rất chú trọng phát triển những giá trị tinh thần mà văn hoá là lĩnh vực cốt lõi. Đồng chí đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong thời gian qua và khẳng định những kết quả đó góp phần không nhỏ vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh. Với những hạn chế, tồn tại, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các thành viên trong Ban chỉ đạo phong trào cần quyết liệt hơn nữa trong công tác chỉ đạo, tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng phong trào; đối với nhân dân cần ý thức được việc đẩy mạnh hiệu quả từ phong trào TDĐKXDĐSVH chính là nâng cao đời sống, tinh thần cũng như vật chất của người dân.

Đồng chí Vũ Chí Giang trao Bằng khen tặng các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào TDĐKXDĐSVH giai đoạn 2000-2015

Tại hội nghị, 12 cá nhân và 12 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào TDĐKXDĐSVH giai đoạn 2000 – 2015 được UBND tỉnh tặng bằng khen.

Nguyễn Dũng

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *