ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ SỞ VĂN HÓA THỂ THAO DU LỊCH LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2015 – 2020

Sáng 12/6/2015, tại hội trường khách sạn Sông Hồng Thủ Đô, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Vũ Hồng Phương – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh, các đồng chí trong BTV Đảng ủy khối và 68 Đảng viên đại diện cho hơn 200 Đảng viên thuộc các chi bộ trực thuộc.

 

Đ/c Trần Mạnh Định – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VHTTDL Khai mạc Đại hội
 
 
Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Trần mạnh Định – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở nhấn mạnh, Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt quan trọng; là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên thể hiện ý chí, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Đồng chí yêu cầu, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển, mỗi đại biểu cần phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, đề cao trách nhiệm, giữ vững nguyên tắc, nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá đúng thực chất ưu, khuyết điểm và nguyên nhân trong quá trình lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ V đề ra; đề xuất các chủ trương, biện pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015- 2020 sát, đúng và hiệu quả. Tập trung nghiên cứu, quán triệt, tích cực tham gia thảo luận đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Đồng thời, sáng suốt lựa chọn những đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực bầu vào BCH Đảng bộ khóa mới và đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ cấp trên.
 
 
Toàn cảnh Đại hội
 
 
Báo cáo chính trị trình Đại hội nêu rõ, 5 năm qua, Đảng bộ Sở đã bám sát sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, chỉ đạo thường xuyên và sâu sát toàn ngành triển khai và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực của ngành: Công tác phục vụ nhiệm vụ chính trị, chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước và của tỉnh; công tác quản lý nhà nước được tăng cường hiệu lực, hiệu quả trên các lĩnh vực của toàn ngành; các hoạt động sự nghiệp được triển khai sâu rộng, bền vững, phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ chính trị và từng bước nâng cao đời sống văn hóa tinh thần trong nhân dân. Đối với công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ luôn nắm chắc tình hình thực tiễn, kịp thời kiện toàn đội ngũ cấp uỷ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao và bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng trong từng cơ quan, đơn vị; quan tâm chăm lo giáo dục, bồi dưỡng đội ngũ cấp ủy viên các cấp; xây dựng khối đoàn kết thống nhất… Công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị được quan tâm thường xuyên, phát huy tốt vai trò của các tổ chức này. Lãnh chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết TW 4 khóa XI “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”…
 
 
Đ/c Vũ Hồng Phương – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy 
khối Các cơ quan tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội
 
 
Báo cáo cũng chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm của Ban chấp hành nhiệm kỳ vừa qua (Công tác phối hợp với các ngành, các cấp trong quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của ngành có lúc có khi còn chưa chặt chẽ; nội dung sinh hoạt tại các chi bộ chưa phong phú, chưa thu hút được đảng viên tham gia sôi nổi, nhất là tinh thần phê bình, tự phê bình; công tác dân vận có lúc chưa thực sự được quan tâm đúng mức; công tác chỉ đạo của một số cấp ủy chưa thường xuyên…). Đồng thời chỉ ra những nguyên nhân, hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ tới. Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2015-2020, báo cáo cũng đưa ra những nội dung cụ thể, giải pháp thực hiện có chất lượng, hiệu quả, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng cán bộ, đảng viên; tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương lãnh, chỉ đạo toàn diện công tác trên mọi lĩnh vực góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra của ngành 5 năm tới.
 
 
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Vũ Hồng Phương ghi nhận, biểu dương những thành tích Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh, bên cạnh những thành tích đạt được, Đảng bộ vẫn còn những hạn chế, yếu kém: Một số thiết chế văn hóa, thể thao nhất là ở cấp thôn chưa được khai thác hiệu quả; việc thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh ở một số nơi chưa tốt, còn lãng phí, tốn kém; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tuy đã được nâng cao một bước nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao… Một số gợi ý được đưa ra là:
 
 
– Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy – HĐND-UBND tỉnh; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối để quán triệt đầy đủ, kịp thời, sâu sắc các chủ trương, đường lối, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn Đảng bộ.
 
– Xây dựng và phát triển văn hóa gắn với xây dựng con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đi vào chiều sâu. Hoàn thiện nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống các thiết chế văn hóa, thể thao nhất là ở cơ sơ. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng. Tiếp tục triển khai xây dựng đề án phát triển du lịch Vĩnh Phúc giai đoạn 2012-2020.
 
– Thường xuyên quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ban chấp hành Đảng bộ; xây dựng đội ngũ cấp ủy có phẩm chất chính trị, đạo đức, có năng lực lãnh đạo và tổ chức thực hiện; có nhiệt tình trách nhiệm và có uy tín trong Đảng bộ.
 
– Sự lãnh đạo của Đảng bộ lấy mục tiêu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan làm trọng tâm. Vì vậy, phải thường xuyên gắn công tác xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh với việc xây dựng cơ quan và các đoàn thể vững mạnh, thực hiện đầy đủ quy chế, quy định. Đảng bộ cần thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức để kịp thời uốn nắn các biểu hiện lệch lạc về tư tưởng.
 
–  Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong việc chấp hành điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức đảng và đảng viên…
 
 
Ban chấp hành Đảng bộ Sở VHTTDL nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt Đại hội
 
 
Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 14 đồng chí; bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020.

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *