Công điện khẩn về việc triển khai một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn tỉnh