Thông báo triển khai hệ thống tiếp nhận Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước thông qua Internet