Thông báo: Kết luận của chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành tại cuộc họp Ban chỉ đạo về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn tỉnh