Cụ thể hóa chính sách phát triển du lịch

Trong những năm qua, nhận thức và quan điểm phát triển du lịch Vĩnh Phúc đã được nâng lên một tầm mới, có bước chuyển biến rõ rệt. Đảng và chính quyền địa phương từ chỗ xác định du lịch là ngành kinh tế có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đến việc các Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV,XV, XVI đều xác định mục tiêu xây dựng du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Song song với chủ trương trên là các văn bản, đề án, kế hoạch, quy hoạch, chương trình…về phát triển du lịch Vĩnh Phúc được xây dựng, phê duyệt và thông qua: Nghị quyết 01 của Tỉnh ủy về phát triể du lịch, dịch vụ; đề án phát triển nguồn nhân lực du lịch; quy hoạch tổng thể phát triển du lịch; quy hoạch chi tiết ba khu Tam Đảo, Tây Thiên, Đại Lải. Chủ trương, quan điểm là nền tảng, là cơ sở, nhưng cần phải được cụ thể hóa bằng chính sách để có thể áp dụng vào thực tế và mang lại hiệu quả. Đây là vấn đề mà Vĩnh Phúc còn gặp nhiều vướng mắc. Những chính sách cần thực hiện sẽ mang lại những kết quả thiết thực trong công tác quản lý, đầu tư, khai thác tài nguyên, nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sả phẩm du lịch Vĩnh Phúc. Một số nhóm chính sách phát triển du lịch cần triển khai là:
Chính sách khuyến khích du lịch: Tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch trong và ngoài nước đến Vĩnh Phúc; tăng cường năng lực, ứng dụng công nghệ cao, khuyến khích đầu tư khu vực tư nhân vào các lĩnh vực, ngành nghề du lịch, đặc biệt là cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất du lịch; ưu đãi đầu tư đối với vùng có tiềm năng du lịch nhưng khả năng tiếp cận hạn chế; khuyến khích phát triển sản phẩm mới, sản phẩm đặc thù, sản phẩm/dịch vụ mang tính chiến lược (nghỉ dưỡng); tăng cường du lịch MICE (du lịch kết hợp hội thảo, hội nghị, khen thưởng, hội họp và triển lãm), chú trọng du lịch cao cấp. Đặc biệt là chính sách ưu tiên đầu tư…..

Khu du lịch Tam Đảo

Chính sách kiểm soát chất lượng du lịch: nâng cao nhận thức, kiến thức về quản lý chất lượng, áp dụng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, hệ thống kiểm định, công nhận chất lượng; thúc đẩy xây dựng thương hiệu; hình thành và tôn vinh hệ thống danh hiệu, nhãn hiệu.
Tăng cường hợp tác đối tác: liên kết giữa đại diện nhà nước với khu vực tư nhân theo mô hình tham gia, đại diện, góp vốn, chuyển giao, BOT, BT; tham gia trong tư vấn hoạch định chính sách (đơn vị tư vấn quy hoạch); chia sẻ trách nhiệm trong thực hiện chương trình phát triển (xúc tiến, quảng bá, phát triển thương hiệu, phát triển nguồn nhân lực); huy động nguồn lực từ khu vực tư nhân, xã hội hoá đầu tư phát triển hạ tầng du lịch; ưu đãi đối với những dự án đầu tư vào hạ tầng đến chân các công trình thuộc các khu, điểm du lịch trọng điểm của tỉnh; huy động doanh nghiệp tích cực và chủ động tham gia vào các hoạt động đầu tư, xúc tiến du lịch
Chính sách phát triển du lịch bền vững: khuyến khích sử dụng nguyên vật liệu địa phương, ứng dụng công nghệ sạch, ưu đãi đối với các dự án phát triển du lịch có sử dụng nhiều lao động địa phương; khuyến khích, hỗ trợ thực hiện chương trình giám sát môi trường tại các khu, tuyến, điểm và cơ sở dịch vụ du lịch; Khuyến khích, hỗ trợ các loại hình du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch xanh, du lịch có trách nhiệm xã hội và môi trường.
Chính sách ưu tiên đầu tư cho các khu du lịch trọng điểm có sức cạnh tranh cao trong khu vực: ưu đãi bằng các công cụ tài chính, thu hút FDI, hỗ trợ trực tiếp của nhà nước về cơ sở hạ tầng, phát triển sản phẩm, phân cấp quản lý
Chính sách đầu tư phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng địa phương có sức cạnh tranh: tăng cường nghiên cứu thị trường, xây dựng chiến lược sản phẩm; khuyến khích sản phẩm mới có tính chiến lược; hỗ trợ xây dựng và quảng bá thương hiệu du lịch, sản phẩm đặc trưng; liên kết khai thác giá trị văn hóa, sinh thái và những tài nguyên du lịch nổi bật
Chính sách bảo vệ môi trường tại các khu, tuyến điểm, cơ sở dịch vụ du lịch: áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trường; kiểm tra xử lý vi phạm về môi trường du lịch; kiểm định, đánh giá, tôn vinh những thương hiệu, nhãn hiệu du lịch “xanh”; xây dựng nếp sống văn minh du lịch;

Lễ hội Tây Thiên

Chính sách phát triển nguồn nhân lực du lịch: Khuyến khích đào tạo và chuyển giao kỹ năng tại chỗ; thu hút chuyên gia, nhân tài, nghệ nhân trong và ngoài nước phục vụ cho đào tạo du lịch; tăng cường chuẩn hóa kỹ năng, chương trình đào tạo; đẩy mạnh thẩm định, công nhận kỹ năng; sử dụng phí dịch vụ vào việc đào tạo và phát triển nhân lực.
Chính sách về xúc tiến quảng bá tại các thị trường trọng điểm: tăng cường nghiên cứu thị trường, phân đoạn các thị trường mục tiêu; hỗ trợ về tài chính đối với thị trường trọng điểm; liên kết, tập trung nguồn lực cho xúc tiến quảng bá tại thị trường trọng điểm; quảng bá những thương hiệu mạnh theo phân đoạn thị trường trọng điểm; hình thành các kênh quảng bá toàn cầu đối với những thị trường trọng điểm (văn phòng đại điện du lịch); chiến dịch quảng bá tại các thị trường trọng điểm.
Chính sách phát triển du lịch cộng đồng: Khuyến khích, hỗ trợ phát triển các loại hình du lịch dựa vào cộng đồng, du lịch nông thôn, nông nghiệp, làng nghề truyền thống, du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng; tăng cường năng lực tham gia của động đồng; tuyên truyền nâng cao nhận thức, hướng dẫn kỹ thuật; hỗ trợ trang thiết bị cơ bản cho cộng đồng, phát triển mô hình nghỉ tại nhà dân (homestay); tăng cường trách nhiệm kinh tế, chia sẻ lợi ích với cộng đồng; hỗ trợ xúc tiến quảng bá du lịch cộng đồng; hỗ trợ chuyển đổi nghề sang làm du lịch ở các vùng nông thôn
Nếu các nhóm chính sách trên được triển khai có hiệu quả chắc chắn sẽ tạo ra bước đột phá trong việc hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

NGUYỄN HẢO

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *