Bộ VHTTDL ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành văn hóa, thể thao và du lịch

 – Ngày 06/10/2021, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã ký ban hành Thông tư số 11/2021/TT-BVHTTDL quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành văn hóa, thể thao và du lịch. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022.

Thông tư quy định, đối tượng áp dụng dành cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch và các cơ quan đơn vị khác có liên quan.

Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành văn hóa, thể thao, du lịch là tập hợp các chỉ tiêu thống kê phản ánh tình hình, kết quả hoạt động chủ yếu của ngành văn hóa, thể thao và du lịch nhằm phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của cơ quan nhà nước các cấp; phục vụ công tác đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách phát triển các lĩnh vực quản lý của ngành văn hóa, thể thao, du lịch; đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê ngành văn hóa, thể thao và du lịch của các tổ chức, cá nhân.

Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành văn hóa, thể thao và du lịch bao gồm 66 chỉ tiêu được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này. Trong đó có 14 chỉ tiêu thuộc lĩnh vực du lịch được chia thành 3 nhóm, gồm:

Nhóm chỉ tiêu đánh giá vai trò và kết quả phát triển ngành du lịch có 6 chỉ tiêu là: Số lượt khách du lịch nội địa; Chi tiêu của khách du lịch Việt Nam ra nước ngoài; Tổng thu từ khách du lịch; Nhân lực ngành du lịch; Đóng góp của du lịch vào tổng sản phẩm trong nước; Đầu tư công cho marketing du lịch;

Nhóm chỉ tiêu phản ánh về hoạt động kinh doanh du lịch có 2 chỉ tiêu là: Công suất sử dụng phòng của cơ sở lưu trú du lịch; Số lượt khách do doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành phục vụ.

Nhóm chỉ tiêu phản ánh về năng lực hoạt động của ngành du lịch có 6 chỉ tiêu là: Số doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành; Số hướng dẫn viên du lịch; Số cơ sở lưu trú du lịch; Số buồng của cơ sở lưu trú du lịch; Số điểm du lịch và Số khu du lịch.

Về nội dung chỉ tiêu thống kê ngành văn hóa, thể thao và du lịch được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

Về tổ chức thực hiện, văn bản nêu rõ: Vụ Kế hoạch, Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm chủ trì tổng hợp thông tin thống kê được quy định trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành văn hóa, thể thao và du lịch. Thực hiện công bố thông tin thống kê theo quy định tại Điều 48 của Luật Thống kê và các quy định về chế độ bảo mật thông tin của ngành văn hóa, thể thao và du lịch. Chủ trì xây dựng, quản lý hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác thu thập, tổng hợp, lưu trữ, khai thác thông tin từ Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành văn hóa, thể thao và du lịch. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành văn hóa, thể thao và du lịch phù hợp với tình hình thực tế, quy định của pháp luật và thông lệ quốc tế. Chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm tổ chức triển khai thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu được phân công trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành văn hóa, thể thao và du lịch theo quy định. Đối với các chỉ tiêu thống kê cần tổ chức điều tra để thu thập số liệu, các cơ quan, đơn vị được giao phụ trách có trách nhiệm xây dựng chương trình điều tra thống kê, lấy ý kiến của Vụ Kế hoạch, Tài chính trước khi trình Bộ trưởng xem xét, quyết định. Chương trình điều tra thống kê phải đảm bảo các nội dung và quy trình thẩm định về điều tra thống kê được quy định tại Luật Thống kê.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch tổ chức thu thập, tổng hợp và tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các Sở, Ban, ngành địa phương cung cấp thông tin để thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê được phân công trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

Các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ thu thập, tổng hợp, lưu trữ, khai thác thông tin đối với Hệ thống chỉ tiêu thống kê thuộc phạm vi quản lý; đảm bảo tính kết nối, liên thông, chia sẻ, tích hợp thông tin, dữ liệu với Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành văn hóa, thể thao và du lịch, các hệ thống thông tin tác nghiệp và cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *