BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM--------------- Số: 08-NQ/TW Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2017   NGHỊ QUYẾTCỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH TRỞ THÀNH NGÀNH KINH TẾ MŨI NHỌN I- TÌNH HÌNH Mười lăm năm qua, ngành Du lịch đã có bước phát triển rõ rệt và đạt
(TITC) – Ngày 21/5/2018, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo về việc Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đồng ý phương án đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam. Phó Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt Đề án và quy định cụ
Toàn văn Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành kèm Hướng dẫn số 61-HD/BTGTW. I. Hoàn cảnh ra đời, ý nghĩa Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1. Hoàn cảnh ra đời - Sau Cách mạng
KẾ HOẠCH Tuyên truyền cuộc vận động "người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2018  Căn cứ Kế hoạch số 03-KH/BCĐ ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Ban chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc về việc triển khai các hoạt động về cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên