- Nghị định số 01/2012/NĐ-CP - Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2012 về việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.   ND 01.2012.doc (143.00  KB)     - Quyết định số 3914/QĐ-BVHTTDL
- Sửa đổi thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lưu trú - Trích trong phần Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 2942/QĐ-BVHTTDLngày 14 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của
- Thông tư số 90/2011/TT-BQP ngày 30/6/2011 của Bộ Quốc phòng sửa đổi, bổ sung Thông tư số 181/2005/TT-BQP ngày 17/11/2005 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 32/2005/NĐ-CP ngày 14/3/2005 của Chính phủ về Quy chế cửa khẩu biên giới đất liền và Thông tư số 05/2010/TT-BQP ngày 18/01/2010 của Bộ Quốc phòng
- TCVN 4391:2009: Khách sạn - Xếp hạng TCVN2009_Khach_san_final.doc (861.50  KB)   - TCVN 7795:2009: Biệt thự du lịch - Xếp hạng TCVN2009_Biet_thu_final.doc (517.00  KB)   - TCVN 7796:2009: Tiêu chuẩn bãi cắm trại du lịch TCVN2009_Bai_cam_trai_final.doc (289.50  KB)   - TCVN 7797:2009: Làng du lịch - Xếp hạng TCVN2009_Lang_du_lich.doc (865.00 
- Kế hoạch số 829/KH-UBND ngày 16/3/2012 của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc (Khóa XV) về phát triển dịch vụ, du lịch Vĩnh Phúc giai đoạn 2011 - 2020) KH829/KH-UBND (81.50  KB)   - Quyết định V/v thành lập Hội đồng thẩm định các Kịch bản tổ chức Tuần Văn hóa