Ngày 27/9 hàng năm được Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) của Liên Hợp quốc chọn là Ngày Du lịch thế giới nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò của du lịch trong cộng đồng quốc tế.  Ngày 9/7/1960, Hội đồng Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ban hành Nghị định số 26-CP, về việc thành lập