Ngày 02/08/2018, đồng chí Nguyễn Văn Trì - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tình hình thực hiện nhiệm vụ văn hóa, thể thao và du lịch từ năm 2016 đến nay. Cùng dự có đồng chí Vũ Việt Văn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương trong tỉnh; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở.

Đồng chí Nguyễn Văn Trì - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ năm 2016 đến nay đã tổng quát những kết quả trên các lĩnh vực: Tham mưu xây dựng và ban hành văn bản quản lý nhà nước, kế hoạch, đề án, chương trình hành động; công tác thanh tra, kiểm tra, tổ chức cán bộ, kế hoạch tài chính. Đặc biệt là thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động Văn hóa, Thể thao, Du lịch trên địa bàn tỉnh.
Từ năm 2016 đến nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều đề án, kế hoạch, chỉ thị trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Sở tham mưu, ban hành kế hoạch và triển khai tổ chức 25 hoạt động VHTTDL trên địa bàn tỉnh. Công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện đầy đủ sát sao tại các lễ hội, hoạt động kinh doanh, dịch vụ. Công tác tổ chức cán bộ thực hiện hiệu quả, đã tinh giảm 15 biên chế và sắp xếp công việc đúng chức năng nhiệm vụ. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở được đầu tư xây dựng đồng bộ. Gia đình văn hóa và làng xã văn hóa đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội được triển khai hiệu quả. Các hoạt động quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống được tăng cường, chú trọng; lĩnh vực thể dục, thể thao quần chúng tiếp tục được mở rộng và phát triển; tính đến nay, số người tập luyện thể thao thường xuyên đạt trên 40%; thể thao thành tích cao của tỉnh tiếp tục gặt hái nhiều thành công. Về lĩnh vực du lịch, lượng khách giữ tốc độ tăng trưởng bình quân trên 15%, doanh thu từ dịch vụ tăng bình quân 10,5%; các hoạt động xúc tiến du lịch được đẩy mạnh, qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh về vùng đất và con người Vĩnh Phúc tới bạn bè trong và ngoài nước.

Đồng chí Trần Ngọc Oanh - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VHTTDL báo cáo

 

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Trì đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới như: công tác tham mưu, đề xuất cho tỉnh một số chính sách còn hạn chế, chậm trễ; công tác quản lý đầu tư xây dựng, đặc biệt trong lĩnh vực di tích lịch sử văn hóa chưa khoa học; việc sử dụng cơ sở vật chất của ngành chưa phát huy được hiệu quả; hoạch định mục tiêu phát triển của ngành chưa rõ ràng, cụ thể trong định hướng phát triển; nêu cao trách nhiệm trong tập thể lãnh đạo, từ Đảng ủy, Ban Giám đốc phải tập trung đoàn kết, thống nhất, chỉ đạo, điều hành triển khai tốt nhiệm vụ của ngành..
Về nhiệm vụ của ngành, đồng chí đề nghị Sở cần tập trung rà soát, xây dựng quy hoạch bảo quản, tu bổ kiến trúc nghệ thuật theo hướng số hóa các di tích trên địa bàn tỉnh; sớm hoàn thiện các hạng mục công trình của văn miếu tỉnh và trung tâm huấn luyện thể dục thể thao để đưa vào hoạt động; tập trung tổ chức tốt ngày hội VHTTDL các dân tộc vùng Đông Bắc; lập hồ sơ khoa học đề nghị Unesco công nhận di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại đối với Lễ hội Tây Thiên và tín ngưỡng thờ mẫu Tây Thiên, hát trống quân Đức Bác.
Tiếp tục triển khai hiệu quả các nghị quyết, phong trào, cuộc vận động có liên quan đến lĩnh vực văn hóa. triển khai nghị quyết số 01 của Tỉnh ủy gắn với nghị quyết 18, 29 của BCH Trung ương Đảng. Quan tâm phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực VHTTDL....
Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Trì ghi nhận những kết quả đạt được của toàn ngành trong thời gian qua. Hoan nghênh Sở đã nhìn nhận ra những tồn tại, hạn chế và đưa ra hướng khắc phục. Đồng chí nhấn mạnh những yêu cầu của sự đổi mới, sáng tạo, hội nhập và phát triển bền vững của ngành văn hóa, thể thao và du lịch trong thực hiện nhiệm vụ thời gian tới. Bởi đây là lĩnh vực có ảnh hướng lớn tới quá trình phát triển kinh tế, văn hóa của tỉnh, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Đối với các kiến nghị của Sở cũng như của các nghành, UBND các huyện thành phố, lãnh đạo tỉnh tiếp thu và chỉ đạo các ban nghành liên quan để phối hợp triển khai trong thời gian tới

 

Ngày 02/08/2018, đồng chí Nguyễn Văn Trì - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tình hình thực hiện nhiệm vụ văn hóa, thể thao và du lịch từ năm 2016 đến nay. Cùng dự có đồng chí Vũ Việt Văn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan trong tỉnh; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở; lãnh đạo phòng Văn hóa Thể thao; trung tâm Văn hóa, Thông tin các huyện, thành phố trong tỉnh Vĩnh Phúc. 

Hồng Quân