Taxi Vĩnh Phúc : 0211.3.66.66.66

Taxi Mai Linh: 0211.6.26.26.26

Taxi Thịnh Hưng: 0211.3.59.59.59/0211.6.29.29.29

Taxi ATA: 0211.3.63.63.63

Taxi Đồng Tâm: 0211.3.69.69.69

Taxi Hà Anh: 0211.3.75.75.75

Taxi Huy Hoàng: 0211.3.86.86.86

Taxi Ngọc Lan: 0211.3.87.87.87

Taxi Nhật Linh: 0211.3.68.68.68

Taxi Tam Gia: 0211.3.81.81.81

Taxi Thành Công: 0211.3.64.64.64

Taxi Thiên Đức: 0211.3.56.56.56

Taxi Vĩnh Yên: 0211.3.65.65.65