Nhằm tăng cường công tác thông tin, xúc tiến quảng bá du lịch; xây dựng chiến lược quảng bá cho du lịch Vĩnh Phúc; giới thiệu hình ảnh đẹp về miền đất và con người Vĩnh Phúc đến đông đảo du khách trong nước và quốc tế, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật xây dựng kế hoạch
Thể lệ cuộc thi Phiếu dự thi   SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH  HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VĨNH PHÚC BAN TỔ CHỨC CUỘC THI “ẢNH ĐẸP DU LỊCH VĨNH PHÚC” CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Vĩnh Phúc, ngày 4 tháng 1 năm 2018   THỂ LỆ   Cuộc thi “Ảnh đẹp
THÔNG BÁO Thay đổi địa chỉ nhận tác phẩm dự thi Cuộc thi “ Ảnh đẹp Du lịch Vĩnh Phúc” năm 2018 ­ Thực hiện Kế hoạch số 02 /KH - SVHTTDL - HVHNT ngày 03/01/2018 của Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh về việc phối hợp tổ chức Cuộc thi “Ảnh đẹp Du lịch Vĩnh Phúc” năm 2018. Trung