Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực phía tây hồ Đại Lải được phê duyệt theo quyết định số 2838/ QĐ-UBND ngày 16/10/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Chủ đầu tư là Sở VHTTDL Vĩnh Phúc, đơn vị tư vấn: viện quy hoạch xây dựng phát triển nông thôn. Phạm vi quy hoạch đồ án gồm hai khu: khu số 1: phía đông giáp
Quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 Khu Di tích danh thắng Tây Thiên là dự án có quy mô ảnh hưởng lớn, chính vì vậy cần phải được phổ biến rộng rãi để nhân dân nằm trong quy hoạch biết và đây chính là mốc giới tạo cơ sở pháp lý quan trọng để chính quyền địa phương, nhân dân thực hiện và giám sát việc xây dựng
Bản đồ vị trí tỉnh Vĩnh Phúc trong hệ thống tuyến, điểm du lịch vùng du lịch Bắc bộ Bản đồ tài nguyên du lịch Bản đồ không gian và tuyến điểm du lịch Bản đồ cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch
Với mục tiêu phát triển Tam Đảo 1 thành khu du lịch nghỉ dưỡng hấp dẫn khách du lịch gắn liền với bảo vệ môi trường thiên nhiên, giữ gìn cân bằng sinh thái và phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kin tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030; vừa qua UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã quy hoạch